Roger 07 Jun

Forskrift om skadedyrbekjempelseBuskerud skadedyrkontroll jobber etter Forskrift om skadedyrbekjempelse fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 21. desember 2000.§ 1-1 Formål

Formålet med forskriften er å forebygge at skadedyr
1) overfører smittsomme sykdommer til mennesker
2) blir årsak til sykdommer hos mennesker eller
3) blir årsak til andre helseproblemer hos mennesker.

Forskriften skal sikre at det ved skadedyrbekjempelse blir benyttet midler og metoder som motvirker at skadedyr overfører smittsomme sykdommer eller blir årsak til sykdommer eller andre helseproblemer hos mennesker, og som ikke medfører helseskade eller miljøskadelige virkninger. Forskriften skal sikre at skadedyrbekjempelse blir fortatt av personer som kan utføre den fagmessig korrekt og effektivt, og påse at det ikke oppstår helse- eller miljøskade.

§ 1-2 Virkeområde

Forskriften gjelder forebygging og bekjempelse av skadedyr, som foretas privat eller ervervmessig, i bygninger og innretninger mv, herunder: -alle bygg mv. som omfattes av plan- og bygningsloven, herunder boliger, drifts- og næringsbygg med tilhørende tomteområder, kornsiloer, transportmidler til lands, til sjøs og i luften, faste og flytende installasjoner til sjøs, inventar, utstyr, maskiner, produkter og annet løsøre i bygninger, tunneler, kloakker, avfallplasser, kaianlegg, leirplasser, friluftsområder, flyplasser, lukkede rom beregnet på skadedyrutryddelse, herunder telt, overdekninger med mer.

Ordskriften fritar ikke fra forbud eller krav som følger annet regelverk. Alle som jobber ervermssig med skadedyrkontroll skal fra 2004 være godkjente fra Folkehelseinstituttet. Ved spørsmål kontakt seksjon for skadedyr på tlf. 22 04 23 08 eller kontakt oss i Buskerud skadedyrkontroll.